Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

 • จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพืื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการเกษตร

  2. เพื่อให้สามารถจัดวางโครงการ การดำเนินการ ประสานงาน และการประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร

  3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการส่งเสริมการเกษตร

  คำอธิบายรายวิชา

  หลักวิธีการและเทคนิคการส่งเสริมการเกษตร  การวางโครงการ การดำเนินการ และประสานงานการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบต่าง ๆ สื่อโสตทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร  การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการส่งเสริมการเกษตร

  สมรรถนะรายวิชา

  1. รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการเกษตร

  2. จัดวางโครงการการดำเนินการ ประสานงาน และการประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรการเกษตร

  3. ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการส่งเสริมการเกษตร

 • จุดประสงค์รายวิชา
  1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และหลักในการปรับปรุงดิน
  2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน   และจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม    คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยความรับผิดชอบ

  มาตรฐานรายวิชา
  1.เข้าใจหลักการและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  2.
  ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
  3.
  ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  4.
  วิเคราะห์ วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของดิน    ความสำคัญ     สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในปัจจุบัน  การกำเนิดดิน   ปัจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  สมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดินที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน   สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช  การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน     หลักการจัดการดิน   การปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินSkip Navigation

Navigation

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 วันนี้ อังคาร, 22 พฤษภาคม 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip เข้าสู่ระบบ