Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตพืชไร่ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การจำแนกประเภทพืชไร่  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่   การวางแผนการผลิต  การขยายพันธุ์   การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การจัดจำหน่ายและการทำบัญชี

 • จุดประสงค์รายวิชา
  1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และหลักในการปรับปรุงดิน
  2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน   และจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม    คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยความรับผิดชอบ

  มาตรฐานรายวิชา
  1.เข้าใจหลักการและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  2.
  ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
  3.
  ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  4.
  วิเคราะห์ วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของดิน    ความสำคัญ     สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในปัจจุบัน  การกำเนิดดิน   ปัจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  สมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดินที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน   สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช  การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน     หลักการจัดการดิน   การปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินSkip Navigation

Navigation

วิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน รหัส  3502-2003 เปิดการเีรียนการสอนให้กับนักศึกษา ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 วันนี้ พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip เข้าสู่ระบบ